Reklama
Mariuszmuzyk.pl
A A A

ISLAM W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Określenie liczby muzułmanów na świecie jest rze­czą dość trudną z powodu braku wiarygodnych danych statystycznych. Różne źródła podają liczby od 350 do 600 milionów. Na subkontynencie indyjskim żyje około 140 milionów muzułmanów (Pakistan 90 i Indie 50 milionów), a w Indonezji około 100 milionów. Według przybliżonych danych na Półwyspie Indo-chińskim i Malajach jest około 10 milionów wyznaw­ców islamu. Zupełny brak statystyk uniemożliwia określenie ilości muzułmanów w Chińskiej Republi­ce Ludowej. W Azji Środkowej mieszka kilkadziesiąt milionów wyznawców islamu, w tym większość stanowią szy­ici (głównie w Iranie). W Turcji mieszka ponad 32 miliony muzułmanów, a ponad 90 milionów w kra­jach arabskich. Ponad 60 milionów muzułmanów mie­szka w krajach Afryki na południe od Sahary (tyl­ko w Nigerii ponad 25 milionów). W chwili obecnej islam w Czarnej Afryce rozwija się nadal bardzo dynamicznie. Islam w krajach Czarnej Afryki nie jest jednolity. Religia muzułmańska wyznawana przez Afrykańczy­ków uległa i ulega różnym przekształceniom w za­leżności od tego, z jakimi dawnymi kulturami islam się zetknął, oraz od tego, jakie formy islamu zo­stały zaszczepione na gruncie afrykańskim. Penetracja islamu na kontynencie afrykańskim roz­poczęła się bardzo wcześnie, bo już w kilka lat po powstaniu tej religii. W Afryce wschodniej pierwsze osiedla powstały już w VII wieku, a w Kamerunie w XIII wieku. W Afryce wschodniej rozwijał się za­równo szyizm, jak i sunnizm, a na zachodnich wy­brzeżach Afryki głównie różne kierunki sunnickie. W różnych krajach afrykańskich w ośrodkach miej­skich islam praktykowany jest w stosunkowo czystej postaci, natomiast w ośrodkach wiejskich religia mu­zułmańska przesycona jest wierzeniami tradycyjny­mi. Ekspansja islamu w Czarnej Afryce trwa nadal. Religia muzułmańska zyskuje w szybkim tempie co­raz to nowych wyznawców w coraz nowych krajach afrykańskich. Prawdopodobnie to niezwykłe w cza­sach współczesnych rozprzestrzenianie się islamu na kontynencie afrykańskim jest następstwem atrakcyj­ności jego walorów społecznych dla ludności Czarne­go Lądu. W czasach współczesnych rola islamu jest ciągle olbrzymia. W niektórych regionach świata, jak np. w Afryce, jest on religią dynamiczną i rozwijającą się, a w niektórych jest główną siłą polityczną. W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe i coraz szybsze zmiany zachodzące w społeczeństwach muzułmańskich. Już dzisiaj można pojidedzieć, że ten proces będzie postępował nadal.